Proces reklamacyjny:

  1. Jeżeli po przejściu własności towaru na Klienta będącego konsumentem stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne lub prawne, Klient może złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady.
  2. Wobec kupującego nie będącego Konsumentem, Sprzedający nie odpowiada na podstawie przepisów dotyczących rękojmi rzeczy sprzedanej.
  3. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedającego wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilnym z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)
  4. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@fasanio.pl lub pisemnie na adres: ul. Bieszczadzka 10 a, 35-082 Rzeszów.
  5. W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe, oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedającego.
  6. Gdy jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: ul. Bieszczadzka 10 a, 35-082 Rzeszów.
  7. Klient odbierając przesyłkę jest zobowiązany pokwitować jej odbiór w obecności przewoźnika z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń.
  8. Sprzedający ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób. Nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.
  9. W przypadku uznania reklamacji Klienta, Sprzedający pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.