Strona główna » Inne » Regulamin konkursu

Regulamin konkursu ‘’Pokaż co uwędziłeś’’ – FASANiO®

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie skierowanym do użytkowników serwisu społecznościowego Facebook, na fanpage “FASANIO’’, pt. „Pokaż co uwędziłeś” („Konkurs”).

2. Organizatorem Konkursu jest FASANIO® Artur Aniserowicz z siedzibą w Rzeszowie (35-082), ul. Bieszczadzka 10a, NIP:7642305733, REGON: 301374354 (dalej: „Organizator”).

3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego.

4. Fundatorem nagród w Konkursie jest FASANIO® Artur Aniserowicz

5. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

6. Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie przyjmowane są od dnia 03.08.2022 roku do dnia 15.09.2022 roku do godziny 23.59.

7. Konkurs jest przeprowadzany na fanpage “FASANiO” na Facebook’u: https://www.facebook.com/fasanio.wedzarnie

8. Konkurs trwa od momentu publikacji posta (zadania) konkursowego na fanpage ‘‘FASANiO’’ w serwisie Facebook dnia 03.08.2022 roku do 15.09.2022 roku do godziny 23.59. Udział w Konkursie ma charakter dobrowolny i bezpłatny (Uczestnik nie musi dokonywać jakichkolwiek płatności na rzecz Organizatora z tytułu uczestnictwa w Konkursie).

§2. ZADANIE KONKURSOWE

1. Konkurs polega na umieszczeniu zdjęcia, które przedstawia uwędzone produkty.

§3. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 22 kodeksu cywilnego, która spełnia warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie („Uczestnik”). Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest łączne spełnienie przez Uczestnika w Terminie Konkursu następujących warunków:

a) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych w dniu rozpoczęcia Konkursu, w tym uzyskanie pełnoletności oraz posiadanie stałego miejsca zamieszkania na terytorium Polski;

b) posiadanie aktywnego konta w serwisie Facebook® założonego i prowadzonego zgodnie z regulaminem serwisu Facebook® oraz polubienia fanpage “FASANiO”;

c) wypełnienie zadania konkursowego zgodnie z regulaminem oraz wskazówkami zawartymi w treści postu konkursowego. 

2. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy oraz współpracownicy Organizatora tj. osoby wchodzące w skład Komisji Konkursowej, pracownicy oraz współpracownicy FASANiO® Artur Aniserowicz.

§4. PRAWA AUTORSKIE (LICENCJA)

1. W przypadku, gdy w ramach Zgłoszenia zostanie wykorzystany wizerunek osób trzecich Uczestnik Konkursu powinien posiadać zgodę osób przedstawionych w tych materiałach na rozpowszechnianie ich wizerunku w sieci Internet, z prawem do udzielenia dalszej zgody zgodnie z p. 3.4 poniżej.

2. Uczestnik wysyłając zgłoszenie udziela niniejszym Organizatorom nieodpłatnej licencji od dnia otrzymania przez zgłoszenia, bez ograniczeń terytorialnych, niewyłącznej (z prawem udzielania sublicencji) na korzystanie ze zgłoszonej pracy konkursowej (dalej: „Utwór”) (w całości lub w części) na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką, w tym fotokopiowanie i mikro kopiowanie;

b) publikowanie i rozpowszechnianie, niezależnie od formy, standardu, systemu lub formatu,

c) wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji oraz trwałe lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie;

d) wykorzystanie do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji organizatora; obejmuje to również utrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne oraz wykorzystanie tych utrwaleń; utrwalanie audiowizualne dowolną techniką niezależnie do standardu, systemu i formatu; 

e) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym w dowolnych – elektronicznym, cyfrowym itp. kanale komunikacji publicznej;

f) wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie egzemplarzy oraz ich kopii.

2. Jeżeli w ramach pracy konkursowej został utrwalony wizerunek Uczestnika, Uczestnik, na zasadach określonych w p. 3.2. powyżej, udziela Organizatorowi zgody na wykorzystanie swojego wizerunku w prowadzonych przez nich działaniach marketingowych. Organizatorowi tj. FASANiO® Artur Aniserowicz przysługuje prawo do jej wykorzystania.

3. Jeżeli w ramach pracy konkursowej został utrwalony wizerunek innej osoby niż Uczestnik, na zasadzie dalszej zgody, Uczestnik udziela Organizatorowi zgody na wykorzystanie wizerunku wszystkich osób, których wizerunek został utrwalony w ramach pracy konkursowej, na zasadach określonych w p. 3.2. powyżej.

4. Zgodnie z art. 921 § 3 kodeksu cywilnego, z chwilą wydania nagrody Zwycięzcy, Organizator nabywa majątkowe prawa autorskie do pracy zwycięzcy, na następujących polach eksploatacji: wykorzystanie utworów w sieciach bezpośredniego dostępu, takich jak Internet oraz utrwalanie i zwielokrotnianie utworów w druku.

4.1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania pracy konkursowej – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy pracy konkursowej, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

4.2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których pracę konkursową utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

4.3. w zakresie rozpowszechniania pracy konkursowej w sposób inny niż określony w pkt 5.4. powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie pracy konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w tym Internet).

5. Uczestnik powinien posiadać wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa autorskie do Pracy Konkursowej. Prace Konkursowe nie mogą naruszać praw osób trzecich, w tym praw autorskich, praw własności przemysłowej, praw do wizerunku lub dóbr osobistych osób.

 

§5. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Zadanie konkursowe wymaga od Uczestnika umieszczenia zdjęcia pod postem informującym o konkursie na fanpage “FASANiO” na Facebooku: https://www.facebook.com/fasanio.wedzarnie.

Uczestnik może wygrać: 

Nagroda główna: Zestaw 10 przypraw

Nagroda za 2 miejsce: Zestaw 6 przypraw

Nagroda za 3 miejsce: Zestaw 3 przypraw

Trzymamy kciuki! Macie czas do 15.09.2022 r., do godz. 23:59. 

Uczestnik może zgłosić na Konkurs większą liczbę prac konkursowych, ale może otrzymać tylko jedną nagrodę. 

2. Praca konkursowa powinna spełniać następujące warunki: 

a) nie może naruszać wizerunku i dobrego imienia Organizatora, 

b) nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów innych niż Organizatora; 

c) nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, obscenicznych, pornograficznych, dyskryminacyjnych, sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami, szczególnie poprzez treści naruszające wolność wyznania czy pochodzenie etniczne, w tym także wzywających do nienawiści ze względu na rasę, płeć, narodowość, orientację seksualną, obrażających uczucia religijne; 

d) nie może naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich i dóbr osobistych; 

e) musi być umieszczona pod postem konkursowym w czasie trwania Konkursu („Termin Konkursu”) na stronie “FASANiO” na Facebooku, 

f) musi spełniać warunki zadania określone w § 4 ust. 1.

3. Jeżeli praca konkursowa nie spełnia co najmniej jednego z warunków wymienionych powyżej, tj. w § 5 ust. 2, nie będzie brać udziału w Konkursie.

4. Prace konkursowe zostaną poddane ocenie komisji konkursowej powołanej przez Organizatora, dalej: „Komisja”. 5. Zwycięzcami zostają Uczestnicy, którzy według Komisji zgłoszą na Konkurs najciekawsze i najbardziej kreatywne prace konkursowe (dalej: „Zwycięzcy”).

6. W konkursie wyłonionych zostanie łącznie 3 Zwycięzców, spośród wszystkich Uczestników, którzy zgłosili prace na fanpage “FASANiO”,

§6. NAGRODY 

Nagroda główna: Zestaw 10 przypraw

Nagroda za 2 miejsce: Zestaw 6 przypraw

Nagroda za 3 miejsce: Zestaw 3 przypraw

1. Zwycięzcy, w terminie 14 dni od opublikowania przez Organizatora informacji o wynikach Konkursu (będzie ona zamieszczona pod postem konkursowym), powinni skontaktować się z Organizatorem w wiadomości prywatnej na fanpage „FASANiO”. Po wysłaniu przez Zwycięzcę wiadomości prywatnej na Fanpage „FASANiO” danych (imię, nazwisko oraz adres e-mail, dane do wysyłki), Zwycięzca otrzyma informację potwierdzającą, że jego wiadomość została odebrana. W przypadku braku przesłania przez Zwycięzcę wiadomości we wskazanym powyżej terminie, Nagroda pozostanie w dyspozycji Organizatora, który może ją przyznać Uczestnikowi, który zgłosił na konkurs kolejną najlepszą pracę konkursową, po Pracach Konkursowych Zwycięzców. Organizator ma 14 dni roboczych na wysłanie nagród od dnia otrzymania poprawnych danych do wysyłki.

2. Zwycięzcy nie przysługuje prawo żądania wymiany nagrody rzeczowej na jakikolwiek ekwiwalent, w tym pieniężny, jak również nie przysługuje mu prawo przeniesienia na osobę trzecią roszczenia o wydanie nagrody.

3. Nagroda stanowi nieodpłatne świadczenie przyznawane Zwycięzcy w rozumieniu art.21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991r. (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1509).

§7. REKLAMACJE 

7.1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem można zgłaszać drogą elektroniczną przesyłając wiadomość na adres biuro@fasanio.pl. W tytule wiadomości należy wpisać „KONKURS–FACEBOOK”. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres e-mail Uczestnika oraz wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora niezwłocznie po ich otrzymaniu, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Organizatora. Uczestnicy zgłaszający reklamację zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji poprzez wiadomość e-mail, wysłaną na adres wskazany przez Uczestnika w reklamacji. 

7.2. Negatywny wynik postępowania reklamacyjnego nie wyklucza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przed sądem. Prawo to także przysługuje w przypadku nieskorzystania z postępowania reklamacyjnego. 

§8. DANE OSOBOWE

1. Organizator Konkursu FASANiO® Artur Aniserowicz z siedzibą w Rzeszowie(35-082), ul. Bieszczadzka 10a, NIP: 7642305733, REGON: 301374354 – jest administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników Konkursu w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzcy i wysłania Nagród oraz rozpatrywania złożonych reklamacji. Podmiot przetwarzający przetwarza następujące dane Uczestników: imię i nazwisko, wizerunek, adres e-mail oraz w przypadku Zwycięzców – numer telefonu, adres zamieszkania (w celu wysyłki Nagród) i data urodzenia (w celu weryfikacji wieku). W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych, każdy z Uczestników może skontaktować się pod adresem: biuro@fasanio.pl.

2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie, otrzymania Nagrody i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 p. f) RODO.

4. Dane osobowe Uczestników przechowywane będą przez 60 dni od dnia otrzymania ich od Uczestnika. Po upływie tego okresu zostaną usunięte. W przypadku danych osobowych Zwycięzców, przechowywane będą przez okres niezbędny dla dokonania rozliczeń podatkowych, a w przypadku utrwalenia wizerunku, przez czas obowiązywania udzielonej licencji.

5. Administrator oświadcza, że nie będzie przekazywać danych osobowych Uczestników do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

§9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Konkursu dostępny na fanpage ”FASANiO”:

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany, administrowany przez Facebook® ani bezpośrednio związany z serwisem Facebook®. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook®. Serwis Facebook® nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Facebook® jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2016,poz.).