Strona główna » Inne » Regulamin promocji 2024

Regulamin promocji „WIELKANOCNA 2024”

 • 1

Definicje

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 1. Organizator FASANIO Artur Aniserowicz z siedzibą w Rzeszowie, przy Bieszczadzka 10a, NIP 764-23-05-733
 2. Produkt promocyjny – wędzarnie:

FRANCO™ Premium Large w naturalnym kolorze – SOSNA, FRANCO™ Premium Giga w naturalnym kolorze – SOSNA w cenie obniżonej o 2000 zł brutto od ceny widocznej na sklepie.

Oferowane przez Organizatora, dostępne na stronie https://fasanio.pl oraz https://www.sklep.fasanio.pl/

 

 1. Pakiet Korzyści – zestaw, który Klient otrzyma o łącznej kwocie 1 zł brutto. Na pakiet składa się:
 • Worek losowo wybranych zrębków (17 kg)
 • Pokrowiec dopasowany wielkością do zakupionej wędzarni
 • 5 sztuk metalowych kołków

Na dowodzie zakupu (faktura, paragon) produkty objęte Pakietem Korzyści będą miały cenę 1 zł brutto.

 

 1. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca miejsce zamieszkania na terytorium polski, dokonująca zakupu produktu w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 KC, osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
 • 2

Postanowienia ogólne

 1. Promocja prowadzona jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem.
 2. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od 03.2024r. godz. 00:01 do 31.03.2024r. godz. 23:59 lub do wyczerpania zapasów.
 • 3

Zasady promocji

Przedmiotem promocji objętej niniejszym regulaminem są: Produkt Promocyjny oraz Pakiet Korzyści .

Pakiet Korzyści będzie automatycznie dodawane do zamówienia przy zakupie Produktu promocyjnego.

 1. Wielkość pokrowca dołączonego do zamówienia będzie zależna od wybranej wielkości wędzarni a rodzaj zrębków przydzielany będzie losowo.
 • 4

Ograniczenia akcji promocyjnej

 1. Ilość produktów dostępnych w niniejszej promocji jest ograniczona.
 2. Nie udziela się dodatkowych rabatów w przypadku zakupu produktów objętych promocją.
 3. W przypadku skorzystania z prawa zwrotu produktu promocyjnego, zwrotowi podlega także

Pakiet Korzyści w nienaruszonym stanie, w ilości jaką otrzymał Klient.

 1. Powyższe założenia w żaden sposób nie ograniczają praw uczestnika do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014r.o prawach konsumenta.
 • 5

Reklamacje i zwroty

 1. Reklamacje można składać zgodnie z „Regulaminem korzystania ze sklepu internetowego, serwisu oraz zamówień drogą elektroniczną” dostępnym na stronie internetowej oraz w sklepie Organizatora.
 2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 3. O wyniku rozpatrzenia reklamacji uczestnik zostanie powiadomiony informacją zwrotną, która zostanie przesłana Uczestnikowi na adres poczty elektronicznej, z którego została zgłoszona reklamacja.
 4. Przy rozpatrywaniu reklamacji, Organizator opiera się na treści niniejszego regulaminu oraz obowiązujących przepisach prawa polskiego. Niezależnie od możliwości wszczęcia postępowania reklamacyjnego, Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń przed sądem powszechnym oraz prawo do pozasądowego rozstrzygania sporów zgodnie z ustawą z dnia 23 września 2016r. O pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
 1. Przedmioty nabyte w ramach niniejszej promocji podlegają zwrotowi i wymianie zgodnie z „Regulaminem korzystania ze sklepu internetowego, serwisu oraz zamówień drogą elektroniczną” dostępnym na stronie internetowej oraz w sklepie Organizatora.
 • 6

Ochrona  danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu przeprowadzania promocji opisanej w niniejszym regulaminie. Dane osobowe uczestników, którzy złożyli reklamację dotyczącą promocji są przetwarzane w celu rozpatrzenia ich reklamacji. Administratorem danych osobowych uczestników jest FASANiO Artur Aniserowicz z siedzibą w Rzeszowie, przy Bieszczadzka 10a, NIP 764-23-05-733
 1. W pozostałym zakresie do przetwarzania danych osobowych uczestników na potrzeby przeprowadzenia promocji znajdują zastosowanie Zasady przetwarzania danych osobowych przy korzystaniu ze strony internetowej https://fasanio.pl, które są dostępne na https://fasanio.pl
 • 7

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 29.02.2024 r.
 2. Regulamin będzie dostępny w okresie trwania promocji w siedzibie organizatora oraz na

Stronie internetowej: https://fasanio.pl/ oraz https://www.sklep.fasanio.pl/

 1. Tytuły poszczególnych punktów regulaminu mają charakter informacyjny i nie stanowią części

Regulaminu.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego oraz regulamin sklepu internetowego znajdującego się na stronie https://fasanio.pl
 2. Niniejsza promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U.Nr201poz.1540).